Voorwaarden

Art. 1 Definities

Art. 2 Prijs

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestiging

Art. 4 Betaling

Art. 5 Aflevering van de bestelde producten

Art. 6 Verzakingstermijn (terugname)

Art. 7 Garantie

Art. 8 Aansprakelijkheid

Art. 9 Betwistingen

Art. 10 Gegevensbeheer

Art. 11 Eigendom  


 

Art. 1 Definities
Webshop: de virtuele winkel van Optiek Van Gorp die zich op url: shop.optiekvangorp.be op het internet bevindt.Product: dit zijn de diensten en goederen die te koop aangeboden worden in de webshop. Enkele voorbeelden hiervan zijn: zachte contactlenzen, onderhoudsproducten voor contactlenzen, zonnebrillen, …Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

Art. 2 Prijs
Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Deze prijzen zijn netto-kortings-prijzen en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. (De bonnen van de voorzorg kunnen hierdoor maar voor max. €25 verrekend worden) 

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestiging
Bestelnummer (uniek nummer);
Naam en adres van de koper; Per product: product omschrijving, aantal, eenheidsprijs inclusief BTW en subtotaal (subtotaal = aantal x eenheidsprijs);
Verzendingskosten indien van toepassing; Het totaalbedrag. Het totaalbedrag is de som van de hierboven beschreven subtotalen en de eventuele verzendingskosten.
De email bevestiging maakt de koop definitief. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn. 

Art. 4 Betaling
De beveiligde betalingen verlopen via Icepay.  Icepay is een betrouwbare partner en de betaling zal via een veilige https verbinding verlopen. De aanvaarde kredietkaarten zijn VISA en MasterCard.We aanvaarden ook betalingen via bankoverschrijving en via Direct banking, hiermee kan u betalen via uw eigen bankmodule(met digipass). Ga naar www.icepay.be voor meer info. Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Optiek Van Gorp.   De faktuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag ( met een minimum van 50 euro) als schadebeding.

Art. 5 Aflevering van de bestelde producten
De aangekochte lenzen kunnen: of door de koper afgehaald in de winkel Optiek Van Gorp, Gasthuisstraat 8, 2340 Beerse, eigenaar van shop.optiekvangorp.be. of door Optiek Van Gorp binnen de 3 werkdagen verzonden naar het in de bestelling opgegeven adres van de koper; in dit geval wordt een verzendingskost van € 3,50 per verzending aangerekend (uitdrukkelijk vermeld in de email bevestiging). De verzendingen gebeuren per post of koerier en enkel naar een adres gelegen in België.

Art. 6 Verzakingstermijn (terugname)
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid vanconsument artikelen online aankopen :De consument heeft het recht aan Optiek Van Gorp mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.   Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Optiek Van Gorp klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Optiek Van Gorp, Gasthuisstraat 8, 2340 Beerse.Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex,enz.) te worden terugbezorgd.  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.   Zullen in geen geval worden teruggenomen: • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Art. 7 Garantie
Optiek Van Gorp garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door haar geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE productinformatie van de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.Indien de koper een probleem heeft met of vragen heeft over het gebruik van zijn contactlenzen of het onderhoud ervan, kan hij contact opnemen met Optiek Van Gorp (zie contact).

Art. 8 Aansprakelijkheid
De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. Optiek Van Gorp is niet aansprakelijk voor de verdraagzaamheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor de ogen van de koper, noch voor zijn/haar zicht.De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan Optiek Van Gorp niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren.Optiek Van Gorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn door de post of de koerier. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Art. 9 Betwistingen
Eventuele klachten dienen door de koper schriftelijk en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan Optiek Van Gorp.In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Art. 10 Gegevensbeheer
De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. 

Art. 11 Eigendom
shop.optiekvangorp.be zijn eigendom van Optiek Van Gorp Optiek Van GorpGasthuisstraat 8,2340 BeerseO.N.: BE 0425.709.046